Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος και Βοιωτίας κ.κ. Άγγελος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος και Βοιωτίας κ.κ. Άγγελος, κατά κόσμον Νικόλαος Αναστασίου, εγεννήθη τον Σεπτέμβριον του έτους 1950 εν Αθήναις.

Εσπούδασε την Ιεράν Επιστήμην της Θεολογίας εις την Θεολογική Σχολήν του Παν/μίου Αθηνών, λαβών ωσαύτως και το Πτυχίον της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, καθώς και του Κέντρου Παραδοσιακών Σπουδών Καλιφορνίας Αμερικής.

Εχειροτονήθη Διάκονος το έτος 1975 και Πρεσβύτερος το 1978 υπό του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κυροῦ Τιμοθέου. Το έτος 1985 δια την Ιεραποστολική του δράσιν εβραβεύθη υπό του Συλλόγου «Ελλήνων Λογοτεχνών».

Το έτος 1986 προσεχώρησεν εκ πεποιθήσεως και μόνον εις το Πάτριο Ημερολόγιον. Είναι κτήτωρ δύο Ιερών Μονών, της Ι. Μονής του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και της Ι. Μονής Θεογεννήτορος. Επίσης έχει υπό την δικαιοδοσίαν του μίαν ακόμη Ανδρώαν Μονήν, του Γενεθλίου της Θεοτόκου Νιμ Γαλλίας και τρεις ακόμη Γυναικείας Μονάς, της Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτα Αττικής, του Ευαγγελισμού Συκαμίνου και της Γοργοεπηκόου Δροσιάς Χαλκίδος, ων και υπάρχει Πνευματικός Πατήρ.

Εχειροτονήθη Αρχιερεύς την 30.9.1996 ως Επίσκοπος Σαλώνων και την 4.10.1997 ως Επαρχιακός Επίσκοπος Αυλώνος. Την 18ην Δεκεμβρίου 2002 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος υπό την Προεδρίαν του κ. Καλλινίκου, Μητροπολίτης Αυλώνος και Βοιωτίας, την δε Κυριακή μετά τα Φώτα 18.3.2003 ενεθρονίσθη υπό της Ιεράς Συνόδου. Είναι επίσης Τοποτηρητής Ευβοίας.

Από τον Δεκέμβριον του 2007 ευρίσκεται εις πλήρη Εκκλησιαστικήν και Ευχαριστηριακήν Κοινωνίαν μετά της εν Αμερική και Ευρώπη Ρωσικής Συνόδου της προεδρευομένης υπό του Μητροπολίτου Μεδιολάνων κ.κ. Ευλογίου. Από δε του έτους 2009 εις πλήρη Εκκλησιαστικήν και Ευχαριστιακήν Κοινωνία μετά των Γ.Ο.Χ. Βουλγαρίας υπό τον Μητροπολίτην Σόφιας και Βουλγαρίας κ.κ. Γερβάσιον ενώ ἀπό του έτους 2010 ωσαύτως και με το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον Παλαιού Εορτολογίου Ουκρανίας υπό τον Μητροπολίτην κ.κ. Βαρσανούφιον.

Την 23.11.2003 εβραβεύθη δια την προσφοράν του εις την Ορθοδοξίαν και τον άνθρωπον, υπό της Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Δημοσιογράφων Ευρωπαϊκού Τύπου, με το Χρυσούν Μετάλλιον και το Δίπλωμα Τιμής.

Την 26.11.2006 ετιμήθη με την Ευρωπαϊκήν Διάκρισιν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παραγωγικότητος, δια την 10ετήν Αρχιερατικήν Παρουσίαν και Προσφοράν του, τιμή, που δια πρώτην φοράν εγένετο εις Αρχιερέα.

Την δέ 25.11.2007 ετιμήθη με το Χρυσούν Έπαθλον της Ε.Δ.Ε.Τ. δια την πολυετήν προσφοράν του εις την Ελληνικήν Κοινωνίαν και Παιδείαν.

Ονομαστήρια: 8 Νοεμβρίου, των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.